Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne krok po kroku

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne krok po kroku

Większość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się w pobliskiej drodze od działki należą najczęściej do urzędu miasta lub gminy. W celu uzyskania możliwości przyłączenia wody oraz odprowadzania ścieków do kanalizacji komunalnej, należy sprostać wielu istotnym formalnościom.

Prace związane z wykonaniem przyłącza należy rozpocząć od złożenia wniosku do lokalnego przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego o wydanie dokumentów dotyczących warunków wodociągowo-kanalizacyjnych przyłączenia.

Do złożenia wniosku o przyłącze wody do danej działki budowlanej potrzebne są następujące dokumenty:

  • mapka w dwóch egzemplarzach do celów projektowych z naniesionymi przyłączami wody
  • dokument, który potwierdza prawo własności do danej działki budowlanej

Koszty przyłącza wody

Po określeniu warunków przez jednostkę organizacyjną każdy inwestor jest zobowiązany do przedłożenia projektu technicznego, który powinien być zawsze wykonany tylko i wyłącznie przez uprawnionego projektanta branży instalacyjnej.

Koszt sporządzenia projektu przyłącza wody do danej działki budowlanej lub domu jednorodzinnego wynosi od 1000 do 2000 zł.

Do głównych czynników mających duży wpływ na cenę przyłącza wodociągowego należy wymienić:

  • wielkość działki
  • odległość od sieci wodociągowej
  • liczba punktów poboru wody
  • koszty poniesione na wykonanie schematu oraz projektu przyłącza wodociągowego

Warto pamiętać o tym, że każdy projekt przyłącza musi zostać zatwierdzony oraz jest ważny przez okres trzech lat.

Nowelizacja ustawy o Prawie Budowlanym zniosła konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę przyłącza wodnokanalizacyjnego. Dla każdego inwestora oznacza to, że nadal musi on posiadać przygotowany projekt przyłącza, ale wystarczy złożyć go do urzędu miasta czy gminy w trybie zgłoszenia. Następnie jeśli urząd w ciągu 30 dni nie wniesie żadnych uwag oraz zastrzeżeń i nie zażąda uzupełnienia dokumentacji, to wówczas można rozpoczynać poszczególne prace budowlane.

Koszt budowy przyłącza wodociągowego

Koszty związane z wykonaniem projektu oraz budową przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Decydując się na taką inwestycję należy liczyć się z kosztami związanymi z:

  • budową przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • budową studni wodomierzowej,
  • budową pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego
  • zakupem odpowiedniego urządzenia pomiarowego

Warto pamiętać o tym, że koszty budowy odcinka przewodu kanalizacyjnego znajdującego się poza granicą działki budowlanej inwestora, powinien ponosić właściciel sieci, czyli odpowiednie dla danego miejsca zamieszkania przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. W przypadku gdy inwestor wykonał ten odcinek na własny koszt, to wówczas ma prawo domagać się zwrotu kosztów budowy przyłącza kanalizacji na tym odcinku.

Jeżeli w pobliżu danej działki budowlanej nie ma sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej, to wówczas należy sprawdzić w urzędzie miasta lub gminy czy istnieje możliwość otrzymania zezwolenia na wykopanie studni i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.